University of Debrecen
Magyarul  |  in English
DNS-módszerek

Pénzes Zsolt

József Attila Tudományegyetem
Ökológiai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem út 2.
E-mail: penzes@sol.cc.u-szeged.hu

A molekuláris genetikai technikák értékes információkkal szolgálnak az
ökoszisztémák, közösségek illetve populációk struktúrájáról és háttér
folyamatairól, generációnként követhetô változásoktól evolúciós idôléptékig
egyaránt (pl. faj identifikáció, természetes változatosság, effektív populáció
méret, hibridizáció, izoláció mértéke és izolált populációk eredete, génáramlás
becslése, evolúciós történet rekonstruálása).

Mivel minden egyed DNS szekvenciája egyedi és a szekvenciában tapasztalható
eltérések a rokonság mértékével korrelálnak, így a megfelelôen kiválasztott DNS
szakaszok egy adott egyedet vagy egy csoportot azonosító jelölésként
felhasználhatók (pl. migráció, diszperzió).

A DNS szinten jelentkezô ivari különbségek egyértelmű ivar meghatározást tesznek
lehetôvé olyan esetekben is, amikor morfológiai bélyegek nem jöhetnek
számításba. Madarakra univerzális DNS alapú módszerek állnak rendelkezésre,
lehetôvé téve fiókákból és ivarérett egyedekbôl is a gyors ivar meghatározást.

Viselkedésökológiában legelterjedtebben a DNS fingerprinting módszereket
alkalmazzák, párzási rendszerek tanulmányozására, egyedek reproduktív sikerében
jelentkezô különbségek kimutatására. Az un. hipervariábilis DNS szakaszok
mintázata alapján a genetikai szülôk és utódok azonosíthatók. A hagyományos
többlokuszos technikák mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a jóval
informatívabb és egyértelműbben értékelhetô egylokuszos technikák.

További fontos felhasználási terület a csoportos életmód és kooperáció
tanulmányozása, ahol fontos lehet az egyedek közötti rokonsági fok becslése.

A DNS technikák (PCR alapú módszerek) nagy elônye, hogy minimális mintát
igényelnek (pl. néhány mikroliter vér, szôrszál, csont). Továbbá a szükséges
mintához az egyedek állandó, számottevô zavarása nélkül is hozzájuthatunk. Az
egyes módszerek jelentôsen különböznek költségek tekintetében.