Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Humán evolúció

TBME0305
Heti óraszám: 2+0+0    
Kredit értéke: 2   
Megkövetelt előzmény: TMBE0301
Tantárgyfelelős: Dr. Szathmáry László (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A humán evolúció fontosabb lépéseinek megismerése. Az emberré válás folyamatának elemzése.

A tantárgy tematikája:

1. hét: A humán evolúció kutatásának története.

2. hét: A Prosimii alrend jellemzése.

3. hét: A cerkófmajmok evolúciós pozíciója.

4. hét: A Dryopithecus és a Ramapithecus formakör jellemzői.

5. hét: Az afrikai plio-pleistocén korú genusok (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, Kenyathropus, Australopithecus, Paranthropus) lehetséges összefüggései, időrendiségük.

6. hét: A korai Homo-k Afrikában (habilis, ergaster, rudolfensis).

7. hét: Adaptációs, szelekciós momentumok a Homo genus kialakulásához vezető folyamatban. A Homo erectus kibontakozása.

8. hét: Az első Homo-k inváziója Közel-Keleten, Ázsiában, Európában.

9. hét: Az  archaikus Homo sapiens jellemzői, radiációi.

10. hét: Presapiensek és preneanderthaliak.

11. hét: A Homo sapiens neanderthalensis és evolúciós megítélése.

12. hét: Az anatómiailag modern Homo sapiens eredetének monocentrikus és policentrikus hipotézisei.

13. hét: Molekuláris biológiai modellek.

14. hét: Neolitizáció; a termelő gazdálkodás népességtörténeti következményei.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kordos L. 2000. New results of Hominoid research in the Carpathian Basin. Acta Biologica Szegediensis, 44: 71-74.
Martin RD. 1990. Primate Origins and Evolution Chapman and Hall, London.
Smith FH. & Spencer F. (eds.) 1984. The Origin of Modern Humans. Alan R. Liss, New York.
Szathmáry L. 2002. Humans and Climate Pulsation. Anthrop. Közl., 43: 9-19.

A tárgyhoz kapcsolódó gyakorlat:
TBMG0305 Humán evolúció szeminárium

Heti óraszám: 0+1+0    
Kredit értéke: 0    
Megkövetelt előzmény: TMBE0301
Tantárgyfelelős: Dr. Szathmáry László (egyetemi docens)
A számonkérés módja: aláírás

A tantárgy tematikája: A szemináriumok tematikája megegyezik az előadáséval + esettanulmányok elemzése.

letölthető oktatási segédanyagok