Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Molekuláris ökológia

TBME0306

Heti óraszám: 2+0+0    
Kredit értéke: 2    
Megkövetelt előzmény: TBME0201
Tantárgyfelelős: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens)
Számonkérés formája: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A molekuláris ökológia a molekuláris biológia és az ökológia határterületi tudománya. A kurzus célja ennek az új tudományterületnek a megismerése. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megismerjék a szupraindividuális biológia, elsősorban az evolúcióbiológia és az ökológia, valamint a molekuláris biológia közötti határhelyzetű tudományterület elméleti alapjait és módszertanát.

A tantárgy tematikája:

1. hét: A félévi követelmények. Történeti bevezetés. A genetikai variabilitás vizsgálata. Enzim polimorfizmus. RAPD, RFLP. Mini- és mikroszatellitek.

2. hét: Új molekuláris módszerek a variabilitás tanulmányozásában: AFLP, SSCP, SNP. DNS-chipek alkalmazása a variabilitás vizsgálatában.

3. hét: Molekuláris identifikáció a fajok szintjén. Az evolúciósan szignifikáns egység (ESU) fogalma. Természetvédelmi szempontból szignifikáns egység („management unit”: MU). Molekuláris markerek alkalmazása a hibridizáció tanulmányozásában.

4. hét: Valóban neutrálisak-e a molekuláris markerek? Az enzim változatok szelekciós jelentősége. A DNS markerek neutrális volta. A molekuláris heterozigótaság szintjének és a rátermettségnek a kapcsolata.

5. hét: Egyensúlyi helyzetek különböző szelekciótípusok esetén: overdomináns szelekció, frekvenciafüggő szelekció, szelekció heterogén környezetben.

6. hét: Évközi ZH: 2-5 előadások anyaga.

7. hét: Molekuláris markerek alkalmazása a párosodási rendszerek tanulmányozásában: polygynia, polyandria, párzóhelyek paradoxonja.

8. hét: Molekuláris markerek alkalmazása a szociális viselkedés tanulmányozásában. Szociális csoportok felépülése. Parazitizmus. Molekuláris markerek alkalmazása a diszperzió tanulmányozásában.

9. hét: A közös leszármazás elmélete. A mtDNS anyai öröklődése. mtDNS szekvenciák alkalmazása a leszármazási kapcsolatok megállapításában.

10. hét: A mtDNS alkalmazása a fajok térbeli differenciálódásának vizsgálatában. A mtDNS alkalmazása a taxonómia bizonytalanságok megoldásában. A mtDNS és cpDNS alkalmazása a jelenlegi elterjedési területek vizsgálatában.

11. hét: A variabilitás mértéke a természetes populációkban. A populációméret és a variabilitás összefüggése. A palacknyak effektus következménye a variabilitás mértékére. A variabilitás és a beltenyésztés kapcsolata.

12. hét: Molekuláris markerek a populációrendszerek struktúrájának a tanulmányozásában. Távolsággal arányos izoláció. Habitat fragmentáció. Metapopulációs struktúra.

13. hét: Molekuláris módszerek a mikrobiális ökológiában. Molekuláris ökológia és GMO.

14. hét: Konzultáció.

15. hét: Évközi ZH: a 7-13 előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:
Avise JC. 1994. Molecular markers, natural history and evolution. Chapman and Hall.
Beebee T. & Rowe G. 2004. An introduction to molecular ecology. Oxford University Press.
Lowe A., Harris S. & Ashton P. 2004. Ecological genetics: Design, analysis and Application. Blackwell Science Publishing, Oxford.

letölthető oktatási segédanyagok