Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúcióbiológia és zoológia

TBME0301 (Levelező tagozaton TBME0301_L)

Heti óraszám: 2+0+0    
Kredit értéke: 2   
Megkövetelt előzmény: TBME0300 (levelező tagozaton: TBME0300_L)
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az egy féléves, tömbösített előadás és szeminárium az evolúcióbiológia több modern fejezetét foglalja magába. Az előadások és a szemináriumok is aktuális szakirodalmi források feldolgozásán alapulnak.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Az evolúció „nagy lépései”. Az eukarióta genom evolúciója. A genom modul-szerveződése és az egyedfejlődés. A Hox-géncsoport evolúciója és a szelvényesség eredete.

2. hét: Kromoszómális evolúció: inverzió, Robertson-fúzió, fragmentáció és poliploidia. Esettanulmányok: Mus musculus fajcsoport, Spalax spp., Erebia tyndarus fajcsoport. Allopoliploid fajkomplexek a Polypodiaceae és Poaceae családokban.

3. hét: A biológiai fajfogalom újabb fejleményei, alternatív fajfogalmak. A fajképződés genetikai és filogenetikai vonatkozásai.

4. hét: A faj genetikai struktúrája és a hibrid zónák. Hibrid-sterilitás és posztzigotális izoláció. A jelleg-polarizáció (character displacement), a jelleg-erősödés (re-inforcement) és a párzás-előtti izoláció.

5. hét: A reproduktív izoláció funkcionális morfológiai-anatómiai vonatkozásai, a zár-kulcs hipotézis. Morfológiai evolúció és fajkeletkezés.

6. hét: Szünpatrikus fajkeletkezés és genetikai mechanizmusai fitofág rovaroknál és a gazda-parazita kapcsolatban. A szünpatrikus fajkeletkezés makroevolúciós vonatkozásai. Stasipatrikus fajkeletkezés kromoszómális mechanizmusai.

7. hét: Az allopatrikus fajkeletkezés különböző típusai, esettanulmányok. Alapító-elvű fajkeletkezés periférikus izolátumokban.

8. hét: A negyedidőszaki klímaváltozások evolúciós hatásai. Negyedidőszaki fajkeletkezés: molekuláris alapú esettanulmányok.

9. hét: Klímaváltozások és fajon belüli evolúció: molekuláris biogeográfia és filogeográfia, számos esettanulmányon bemutatva.

10. hét: A fajfeletti evolúció, monofiletikus fajcsoportok. Vikariáns fajok és fajfeletti taxonok kialakulása.

11. hét: Életciklusok és életmenet-stratégiák evolúciója. A koevolúció. A koevolúció genetikai modelljei. Fitofág rovarok és zárvatermő növények koevolúciója.

12. hét: Kompetitorok koevolúciója. Gazda-parazita/parazitoid koevolúció. Koevolúció és/vagy szekvenciális evolúció.

13. hét: A bioszféra evolúciója. A klíma stabilitásának bioszférikus tényezői. Lemeztektonikai ciklusok.

14. hét: Tömegkihalások és adaptív radiációk a bioszférában. Esettanulmányok: a patások és a rágcsálók adaptív radiációja. Adaptív radiációk a hominizációban.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:
Hoffmann Gy. & Csoknya M. 2000. Fejlődésbiológia II. Pannónia Könyvek, Pécs.
Mayr E. 2003. Mi az evolúció? Vince Kiadó, Budapest.
Howard DJ. & Berlocher SH. 1998. Endless Forms. Species and Speciation. Oxford U.P.
Otte JA. & Endler JA. (ed.) 1989. Speciation and consequences. Sinauer, Massachusetts.
Avise JC. 2000. Phylogeography. The History and Formation of Species. Harward U.P., Cambridge, Mass.

A tárgyhoz tartozó gyakorlat neve:
TBMG0301 (Levelező tagozaton TBMG0301_L) Evolúcióbiológia és zoológia szeminárium

Heti óraszám: 0+2+0    
Kredit értéke: 1    
Megkövetelt előzmény: TBME0300 (levelező tagozaton: TBME0300_L)
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Földvári Mihály (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
Evolucio_Zoologia3-4.ppt 60.1 Mb 196 2013-09-19 13:39
Evolucio_Zoologia2.ppt 60.1 Mb 166 2013-09-19 13:39
Evolucio_Zoologia.ppt 27.1 Mb 230 2013-09-19 13:39