University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Állatpopulációk és közösségek analízise [zoológus]

TBME0905
Heti óraszám: 1+0+0
Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár), Dr. Tartally András (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A kurzus során a hallgatók egyrészt megismerkednek az állatpopulációk és egyszerű közösségeik szabályozásának elméleti hátterével. Az anyag másik fontos része az állatpopulációk méretének, viselkedésének mintavételezése, és a mintavételezés eredményének elemzésére szolgáló módszerek elméleti és gyakorlati áttekintése.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Az állati populációk szabályozásának modelljei: exponenciális növekedés, logisztikus növekedés, a környezet eltartó képessége, Allee hatás, életmenet paraméterek és populációnövekedés, mátrix modellek, életképességi analízisek.

2. hét: Az egyszerű állatközösségek szabályozásának elmélete: Lotka-Voltera modell, gazda-parazita kapcsolatok, kompetíciós modellek.

3. hét: Mintevételezés: az állatpopulációk abszolút és relatív becslése, népességi indexek.

4. hét: A populációk elterjedésének lehetséges mintavételezése és elemzése.

5. hét: Az abszolút populáció méret becslése jelölés-visszafogásos módszerekkel.

6. hét: Az abszolút populáció méret becslése a különböző élőhelyek (pl. levegő, növényzet, víz és talaj) lehetséges egységeinek mintavételezésével.

7. hét: A fajgazdagság és a populációk méretének becslése a különböző nyomok és produktumok (pl. lábnyomok, vedlett bőrök vagy fészkek) alapján.

8. hét: A populáció méretének becslése az élőhelyeik egységnyi részterületein (pl. transzektek mentén vagy kvadrátokban) megszámolt állományok alapján.

9. hét: A születés, a halálozás és a ki- és bevándorlás becslése.

10. hét: Korspecifikus élettáblázat készítése.

11. hét: Korcsoportok kijelölése és időspecifikus élettáblázat készítése.

12. hét: Fajgazdagság és diverzitás, valamint a fajszám növekedése az idő előrehaladtával.

13. hét: Terepi mintavételezés.

14. hét: A mintavételezés eredményeinek prezentálása.

15. hét: Konzultáció.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:
TBML0905 Állatpopulációk és közösségek analízise gyakorlat

Heti óraszám: 0+0+2
Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Barta Zoltán (tv. egyetemi tanár), Dr. Tartally András (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A gyakorlatok tematikája megegyezik az előadáséval + terepi mintavétel, laboratóriumi határozás, valamint az így kapott eredmények elemzése és prezentálása.

Ajánlott irodalom:
Krebs CJ. 1989. Ecological methodology. Harper and Row, New York.
Southwood TRE. & Henderson PA. 2000. Ecological methods. Blackwell.
Southwood TRE. 1984. Ökológai módszerek -különös tekintettel rovarpopulációk tanulmányozására. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

downloadable materials
file size hits thumbnail   date
jeloles-visszafogas.xlsx 26 Kb 63 2016-04-28 22:11
Allatpop-koz-anal_ossz EA.pdf 2.8 Mb 123 downloads/thumbs/345c3fa6683971584e72601d7e7eff87 2016-04-28 22:11