Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Zoogeográfia [zoológus]

TBME0906

Heti óraszám: 2+0+0   
Kredit értéke: 2   
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Rácz István (egyetemi docens)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az egy féléves heti két órás (tömbösített) előadás a biogeográfia több modern fejezetét foglalja magába. Az előadások aktuális szakirodalmi források feldolgozásán alapulnak.

A tantárgy tematikája:

I. témakör: Globális biogeográfia

1. hét: A földkéreg, a világóceán és a bioszféra kialakulása. Lemeztektonikai ciklusok, kozmikus események és tömegkihalások. A bioszféra történetének korbeosztása és az egyes korok főbb eseményei, evolúciós változásai.

2. hét: A primerprodukció és a biomassza megoszlása a kontinenseken és az óceánokban, limitáló tényezői. A „nagy óceáni szállítószalag” hatása a bioszférára. A globális klímaváltozás biogeográfiai hatásai.

3. hét: A bioszféra makrostruktúrája: szoláris klíma és általános övezetesség. Zonobiómok és orobiómok. Az eurázsiai zonobiómok dinamikája a negyedidőszakban, negyedidőszaki fajképződés.

4. hét: Az „evolúciósan szignifikáns egységek” és a természetvédelem, esettanulmányokkal.

II. témakör: Areográfia és filogeográfia

5. hét: A faj-elterjedési területek struktúrája és dinamikája. Az elterjedési terület abiotikus (klimatikus) és biotikus (tápnövény-, gazda-, stb. függő) limitációja.

6. hét: Áreatípusok és evolúciójuk a különböző élettér-típusokban (óceánok, limnikus és folyóvizi élőhelyek, arboreális és nem-arboreális szárazföldi élőhelyek).

7. hét: Faunakörök és faunaelemek Eurázsiában, a fő faunatípusok jellemzése, esettanulmányokkal.

8. hét: Az área-dinamika populációbiológiája és evolúciógenetikája. Filogeográfiai esettanulmányok.

III. témakör: A biológiai sokféleség életföldrajza

9. hét: A biodiverzitás földrajzi eloszlása. A faj-sokféleség trendjei és grádiensei. Faj-sokféleségi és endemizmus forró pontok. Jellemző értékek az élővilág nagy csoportjaiban.

10. hét: Esettanulmányok: a trópusi esőerdők biodiverzitása, történeti és ökológiai tényezői, koevolúciós hatások.

11. hét: A poliploidia és a genetikai sokféleség földrajzi eloszlása. A kultúrnövények géncentrumai.

12. hét: Sziget-biogeográfiai modellek és sziget-biogeográfiai esettanulmányok, adaptív radiációk.

IV. témakör: Analitikus és dinamikus biogeográfia

13. hét: Földrajzi alapú biogeográfiai beosztások, kritériumai. Faunahasonlóság és regionalizáció, faunahasonlóság-alapú agglomeratív csoportosítások. Ordinációs módszerek.

14. hét: A faj-beágyazottság földrajzi mintázatai. A nagy életföldrajzi egységek földtörténeti és evolúciós jellemzése. A hominidák elterjedéstörténete.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Hengeveld R. 1990. Dynamic Biogeography. Cambridge U.P.

Avise JC. 1994. Molecular Markers, Natural History and Evolution. Chapman and Hall, New York – London.

Avise JC. 2000. Phylogeography. The History and Formation of Species. Harward U.P., Cambridge, Mass.

Myers AA. & Giller PS. 1988. Analytical Biogeography. Chapman and Hall, New York – London.

Morain SA. 1984. Systematic and Regional Biogeography. Van Nostrand, New York.

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:

TBMG0906 Zoogeográfia szeminárium

Heti óraszám: 0+1+0

Kredit értéke: 0
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán (professzor emeritus), Dr. Rácz István (egyetemi docens)
A számonkérés módja: aláírás

downloadable materials