Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Állatpopulációk genetikája [zoológus]

TBME0908

Heti óraszám: 2+0+0

Kredit értéke: 2
A tantárgy felelőse: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens), Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: szóbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: Az állatpopulációkban zajló evolúciós folyamatok hátterében zajló genetikai változások megismerése.

A tantárgy tematikája:

1. hét: A genetikai sodródás hatása az allélgyakoriságokra. Sztochasztikus populációgenetikai modellek.

2. hét: A genetikai teher fogalma. Genetikai teher különböző egyensúlyi helyzetekben. A neutralista elmélet születése.

3. hét: Neutralista szelekcionista vita a molekuláris szintű variabilitás kapcsán. Neutralista tesztek. A természetes populációk tanulmányozása. Laboratóriumi populációk vizsgálata.

4. hét: Neutralista szelekcionista vita a molekuláris evolúció kapcsán. A molekuláris evolúció rátája. Molekuláris órák. Molekuláris törzsfák.

5. hét: A molekuláris ráta állandósága a különböző fehérjékben. A ráta állandósága a különböző evolúciós vonalakban. A génduplikáció jelentősége a fehérjék evolúciójában.

6. hét: A szelekció elméletének rövid történet. Klasszikus modellek: recesszív allél ellen ható szelekció, overdominancia, underdominancia.

7. hét: Wright-féle topográfia. A szelekció Fisher-féle fundamentális tétele.

8. hét: Új szelekciós modellek: frekvencia-függő fitnessz, denzitásfüggő fitnessz, szelekció heterogén környezetben

9. hét: A szelekció egysége: gén szelekció, rokon szelekció. Szexuál szelekció. Adaptáció

10. hét: Évközi ZH

11. hét: A genetikai differenciálódás fogalma, evolúciós jelentősége. A genetikai differenciálódás mérése. Differenciálódás és izoláció. A differenciálódás és reproduktív izoláció.

12. hét: Prezigótális izolációs mechanizmusok. Allopatrikus és szimpatrikus izoláció. Az asszortatív szaporodás szerepe a reproduktív izolációban.

13. hét: Posztzigótális izolációs mechanizmusok: kromoszóma mutációk, allopoliploidia, hibrid sterilitás.

14. hét: Konzultáció

15. hét: Elővizsga

A tárgyhoz kapcsolódó szeminárium megnevezése:

TBMG0908 Állatpopulációk genetikája szeminárium

 

Heti óraszám: 0+1+0

Kredit értéke: 1
A tantárgy felelőse: Dr. Pecsenye Katalin (egyetemi docens), Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli zh

A szeminárium tematikája hasonló az elméleti órákéhoz. A három fő témakörben (szelekció, neutralista elmélet, speciáció) kiscsoportos cikkfeldolgozás keretében a hallgatók beszámolnak önálló irodalmazó munkájukról.

Ajánlott irodalom:
Fox CW. & Wolf JB. 2006. Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies. Oxford University Press, Oxford.
Pecsenye K. 2006. Populációgenetika. Pars Kft.
Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell Science Publications, Oxford.
Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

downloadable materials