Department of Evolutionary Zoology and Human Biology
University of Debrecen
Magyarul  |  in English
Fitocönológia [zoológus]

TBME0911

Heti óraszám: 1+0+0

Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Molnár V. Attila (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: növénytársulástan módszertanának, alkalmazási lehetőségeinek áttekintése és megismerkedés Magyarország fontosabb növénytársulásaival.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Alapfogalmak: a fitocönológia kialakulása, tárgyköre, célkitűzései.

2. hét: A társulás és állomány fogalma. Minimiareál. Analitikus és szintetikus bélyegek.

3. hét: Zonalitás, zonáció és regionalitás. A vegetáció időbeli változásai: aszpektusok és szukcesszió. Klimax.

4. hét: A társulásfeletti egységek (szüntaxonok) és alegységek (szubasszociáció, fáciesz, szünúzium, konszociáció).

5. hét: A fitocönológia vizsgálati módszerei: a társulástani felvételek készítése. A növényzet mennyiségi reprezentációjának becslése. Abundancia, dominancia, vitalitás és szociabilitás.

6. hét: Szintetikus társulástabella készítése és értékelése. Diagnosztikai szempontból fontos fajok: uralkodó, karakter- és konstans fajok.

7. hét: Növénytársulások szerkezete. Preferencia, diszpergáltság, mintázat, asszociáltság.

8. hét: Növénytársulások osztályozása és rendezése.

9. hét: Magyarország klímazonális erdőtársulásai.

10. hét: Magyarország edafikus alföldi erdőtársulásai

11. hét: Magyarország edafikus, domb- és hegyvidéki erdőtársulásai.

12. hét: Lösz- és homoki gyepek. Szikesek.

13. hét: Sziklagyepek, lejtősztyepprétek.

14. hét: Vízi és mocsári növényzet. Magassásosok, láp- és mocsárrétek. Magaskórósok,

15. hét: Lápok, fenyérek. Kaszálórétek. Gyomnövényzet.

Ajánlott irodalom:

Bölöni J., Molnár Zs. & Kun A. (szerk.) 2011. Magyarország élőhelyei. – Vegetációtípusok leírása és határozója. – ÁNÉR 2011. – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.

Pócs T. 1981. Növényföldrajz. In: Hortobágyi T. & Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönykiadó, Budapest.

Jakucs P. 1981. Növénytársulástan. In: Hortobágyi T. & Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönykiadó, Budapest.

A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlat neve:
TBML0911 Fitocönológia gyakorlat

 

Heti óraszám: 0+0+1

Kredit értéke: 1
Tantárgyfelelős: Dr. Molnár V. Attila (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: gyakorlati jegy

downloadable materials