Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék
Debreceni Egyetem
in English  |  Magyarul
Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia

TBBE1022

Heti óraszám: 4+2+0   
Kredit értéke: 6+1   
Megkövetelt előzmény: –
Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus), Dr. Bán Miklós (egyetemi adjunktus)
A számonkérés módja: írásbeli kollokvium

A tantárgy oktatásának célja: A mikroevolúciós változások törvényszerűségeinek megismerése. Az evolúciós folyamatok legfontosabb jellemzőinek megismerése. Az ember egyedfejlődésének és evolúciójának bemutatása.

A tantárgy tematikája:

1. hét: Általános tájékoztató. Történeti bevezető.

2. hét: A természetes populációk genetikai variabilitása és mérésének módszerei. Hardy-Weinberg egyensúly.

3. hét: A genetikai variabilitás forrása: mutáció.

4. hét: Preferencialitás a szaporodásban. Beltenyésztés. Genetikai sodródás.

5. hét: Szelekció. A mennyiségi jellegek genetikája.

6. hét: Genetikai differenciálódás. Génáramlás.

7. hét: Fajkoncepció. Fajkeletkezés.

8. hét: Koevolúció.

9. hét: A bioszféra evolúciója.

10. hét: Adaptív radiációk és tömegkipusztulások a bioszférában.

11. hét: A humánbiológia/biológiai antropológia tárgya, felosztása és rövid története. Antropometria. A test és a váz kvantitatív és kvalitatív jellegei. Alkalmazott biometriai alapismeretek.

12. hét: Az ember ontogenezise. Bevezetés a humángenetikába és a humán populációgenetikába. A biodemográfia alapjai. Történeti demográfia. Az emberiség kulturális evolúciójának vázlata.

13. hét: A főemlősök rendje. A félmajmok, a közönséges majmok és az emberszabásúak jellemzése és taxonómiájuk. Az Australopithecus formakör és a Homo habilis evolúciós megítélése. A csontvázleletek keltezésének módszerei.

14. hét: Az előember (Homo erectus), a klasszikus neandervölgyi ember (Homo sapiens neanderthalensis) és közvetlen előzményeik (praesapiensek, praeneanderthaliak és archaikus Homo sapiens-ek) kialakulása, valamint anatómiájuk főbb vonásai. A ma élő népességek (Homo sapiens sapiens) származására vonatkozó modellek. A magyarok etnogenezisének embertani vonatkozásai.

15. hét: Konzultáció.

Ajánlott irodalom:

Pecsenye K. 2007. Populációgenetika. Pars Kft.

Weaver RF, Hedrick PW. 2000. Genetika. Panem Kiadó.

Freeland JR, Kirk H, Petersen SD. 2012. Molecular Ecology (second edition). Wiley-Blackwell.

Bereczki J, Varga Z. 2012. Evolúcióbiológia. Debreceni Egyetem Kiadó. Vida G. (szerk.) 1981. Az evolúció genetikai alapjai. I. kötet. Natura Kiadó

Futuyma DJ. 1989. Evolutionary Biology. Sinauer Ass., Massachusetts.

Ridley M. 1996. Evolution. Blackwell, Cambridge. Hartl DL. 2000. A primer of population genetics. 3 ed. Sinauer Associates, Sunderland

Farkas LGy. 2003. Fejezetek a biológiai antropológiából. 1-2. kötet, JATE Press, Szeged, 3-165; 3-125.

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-226.

Vajda J. 1983. Atlas Anatomiae. 1-2. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 9-476; 7-322.

A tantárgyhoz kapcsolódó szeminárium neve:
TBBG1022 Evolúcióbiológia, populációgenetika és humánbiológia szeminárium

Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Judit (egyetemi adjunktus)
Számonkérés: írásbeli zh

A szeminárium tematikája:

A szemináriumok tömbösítettek.

1. óra: Hardy-Weinberg-egyensúly, genotípus- és allélgyakoriság számolás.

2. óra: Az allélgyakoriság becslése, hordozó gyakoriság.

3. óra: Dominanciasor. Nemhez kötött öröklődés.

4. óra: Beltenyésztés: a beltenyésztési koefficiens kiszámítása. Szelekció: fitnesz-számítás.

letölthető oktatási segédanyagok
fájl méret letöltések bélyegkép   dátum
humanbiol_2017_eloadas_2.pdf 37 Mb 488 downloads/thumbs/79bf8e00868fd5ad5989d8fdc836946d 2017-12-11 12:44
humanbiol_2017_eloadas_1.pdf 61.2 Mb 499 downloads/thumbs/3cb7e4a2e4c39fd507762efd34068389 2017-12-11 12:44